Technické předpisy závodu

Tato akce je otevřena pouze pro vozidla s pohonem všech 4 kol. Účast jiných typů vozidel je podmíněno předchozímu souhlasu organizátora. Nejsou povolena užitková vozidla, dodávky nebo zemědělská vozidla.

Soutěžící jsou povinni sebe a svá vozidla registrovat u pořadatele závodu. Při registraci řádně a pravdivě vyplní registrační folmuláře a zaplatí požadované poplatky. Podpisem registračních formulářů potvrzují účastníci, že si jej přečetli, a společně s pravidly a nařízeními organizátora, jim rozumí a zavazují se je dodržovat. Účastníci dále berou na vědomí, že pravidla a předpisy mohou být pořadatelem kdykoliv změněny ( bez omezení i slovně) dle vlastního uvážení, po předchozím upozornění. Rozhodnutí organizátora této akce bude konečné a závazné.

Soutěžící musí soutěžit v jednotlivých sekcích (SS) tak, jak je předem stanoveno. Pořadatel závodu, na základě času a penalizací, udělí soutěžícím body za každou projetou SS. Body ze všechny SS se sčítají až do konce závodu, kdy bude výborem závodu stanoveno koneční pořadí.

Závod se jede v těchto kategoriích:

Kategorie Shemud — V této kategorii je povolena účast pouze ženám.

Kategorie RF Chalenge — V této kategorii se mohou účastnit pouze muži.

Nehledě na výše uvedené kategorie si pořadatel závodu vyhrazuje právo sloučit nebo změnit třídy. Učiní tak po předchozím upozornění. V každém případě mají všechny třídy nárok na celkovém pořadí dle své kategorie. Body budou započítané ze všech SS do celkového pořadí bez ohledu na třídy.

Dopravní prostředky i veškeré vybavení musí být k dispozici při technické přejímce na určením místě a v určený čas. Zástupce týmu musí být přítomen během těchto kontrol.

Vozidlo musí být připraveno k provozu včetně veškeré povinné výbavy, řidičského průkazu soutěžícího (řidiče), dokladem o jeho pojištění a technickém průkazu vozidla.

Po celou dobu závodu, je důraz kladen hlavně na bezpečnost účastníků, bezpečnostní aspekty vozidel a jejich technický stav. To vše vede k úspěšnému dokončení závodu. Je na odpovědnosti každého z účastníků, aby jejich vozidlo, vybavení a příslušenství byli v dobrém zdravotním a technickém stavu a že jsou soběstační k účasti a dokončení závodu. Kontroly budou probíhat čas od času kdykoliv v průběhu akce u osob, vozidel nebo zařízení, pokud se nebudou zdát v dobrém zdravotním či technickém stavu. Pokud budou zjištěny vážné nedostatky u vozidel či účastníků, mohou být vyloučeni ze závodu.

Technické předpisy — vozidlo (doporučené)

Do závodu je možné se přihlásit s vozidlem bez bezpečnostního rámu, které nesplňuje uvedené doporučené technické předpisy. Vozidlo však musí být schváleno organizátorem závodu. Vozidlo musí být vybaveno předním navijákem.

Níže jsou uvedené specifikace, které musí splňovat vozidla pro jízdu v SS. V každém případě si výbor závodu vyhrazuje právo na změnu, úpravu, přidání nebo vyjmutí specifikace. A to kdykoliv v průběhu akce po předchozím upozornění.

Všechna vozidla musí mít protipožární zeď mezi prostorem pro cestující a motorovým prostorem.

Vozidla musí mít kapotu zakrývající motor a rotující kladky.

Podvozek může být posílen a upraven tak, aby umožňoval montáž nestandardních motorů a závěsného systému.

Všechna vozidla musí mít dveře. Mohou být i poloviční, minimálně však 150 mm nad nejvyšší částí sedadla.

Předměty přepravované ve vozidle musí být zajištěny proti pohybu.

Všechny provedené úpravy podléhají schválení ze strany vedoucího technické kontroly.

Soutěžní vozidlo by mělo být identifikovatelné, dle uvedeného modelu.

V kabině nesmí být vidět žádná část motoru, převodovky, hnací hřídele, navijáku nebo kabelu navijáku.

Vozidla jedoucí SS musí být vabavena čtyřbodovým pásem pro všechny cestující. Ten musí být v souladu s uznaným evropským, americkým, Australským nebo FIA standardem. Pásy nesmí být roztřepeny, roztrhány nebo poškozeny jakýmkoli jiným způsobem.

Ochranná klec, rám (doporučené)

Vozidla musí být vybavena 6-ti bodovou vnitřní ochranou klecí, která začíná na «A» sloupku. (materiál- bezešvá parní trubka s tloušťkou minimálně 2,5 mm stěny nebo hliníková slitinová trubka s tloušťkou stěny min. 5 mm)

Vnitřní ochranná klec bude k panelu podlahy kabiny pevně připevněna v šesti místech.

Horní část klece, nebo vyztužení, musí být plně chráněno pěnovou ochranou nebo jiným měkým ekvivalentem o minimální tloušťce 15mm. Duté válcové izolační trubky mohou být použity. Ochranná klec musí být postavena na přijatelné technické úrovni. Všechny spoje musí být plně svařené.

Kola a pneumatiky (doporučené)

Kombinace pneumatik a kol jsou omezeny na maximální průměr 40″.
Zemědělské pneumatiky jakéhokoli druhu nejsou povoleny.
Řetězy na kola nejsou v průběhu závodu povoleny. Pneumatiky musí mít dezén typu bahno a být homologovány pro silniční provoz.
Pneumatiky musí mít nejméně 60% hloubky dezénu na začátku závodu.

V každém vozidle musí být upevněno jedno rezervní kolo, to musí být bezpečně uloženo na voze nebo uvnitř vozu a zabezpečeno proti pohybu.

Soutěžící musí dokončit tento závod a všechny SS, s použitím původních pneumatik, které jsou na vozidle namontovány v době technické přejímky. Výměna pneumatik musí být schválena pořadatelem závodu.

Naviják (doporučené)

Vozidlo musí být povinně vybaveno předním navijákem. Zadní naviják je doporučen.

Navijáky musí být vybaveny provozní brzdou.

Kabel navijáku nebo syntetické lano musí být v provozuschopném stavu a plně funkční na začátku každé SS.

Háky navijáku musí mít funkční pojistku.

Kabel navijáku nebo syntetické lano musí být zavěšeno na rohu, na navijáku, na konci každé SS.

Čelní sklo musí být namontováno po celou dobu závodu.

Vozidla musí být vybavena sacím šnorchlem.

Povinné vybavení (doporučené)

  • zemní kotva
  • hránič hmene na 8000 kg a prodloužení popruh na naviják
  • blokový úchyt
  • vzduchový kompresor (volitelné, ale doporučené)
  • ve vozidle musí být jeden nebo dva suché práškové hasicí přístroje 1x1.8kg nebo 2x0.9kg, ty musí být bezpečně namontovány ve vozidle na dosah řidiče a spolujezdce

Technické předpisy — účastník

Řidič a spolujezdec musí během závodu nosit plně uzavřenou obuv, dlouhé rukávy, ochranné pevné rukavice, dlouhé kalhoty, přilbu, která byla schválena pořadatelem závodu.

Závodu se může účastnit osoba starší 18 let, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B.

Rychlostní zkoušky (SS)

Startovní pořadí pro skupiny SS bude losováno. Pokud vozidlo nenastoupí ke startu v určeném pořadí, má se za to, že se této SS nezůčastní a start na SS se mu bodově nezaznamená.
Kombinace řidiče a spolujezdce zůstane stejná po celou dobu závodu, střídání mezi řidičem a spolujezdcem během jakékoli SS je povoleno. V důsledku úrazu nebo nemoci může být člen týmu změněn, po předchozím souhlasu pořadatele.

Řidič a spolujezdec jsou jediné osoby, které mohou řídit vozidlo během SS.

Měření času SS bude zastaveno, pokud vozidlo plně zastaví v cílové rovině. Zde musí být ve vozidle veškeré vybavení, spolujezdec musí sedět připásaný na místě a spolujezdec musí vypnout přístroj měřící čas (stopky).

SS mohou být označeny značkami, kolíky, nebo jiným způsobem.

Soutěžící musí na pokyn pořadatele závodu, během SS, okamžite odstranit sebe a své vozidlo z tratě SS.

Body budou uděleny za umístění v jednotlivých SS. Sankce bude odečten za porušení.

Penalizace 10 bodů

Manipulace kabelem / lanem bez rukavic
Navíjení bez jistící deky nebo její nevhodné umístění

Manipulace / překračování nad / pod vytaženým kabelů/ lanem

Ztracené nebo nezajištěné vybavení vozidla

Chybné nasazení bezpečnostního pásu
Chybné nasazení a nošení přilby
Jízda na vnější straně vozidla
Nedodržení pokynů nebo pravidel
Chybné oblečení

Nezastavení vozidla, když pořadatel závodu signalizoval zastavit

Přetržení, zchození, poškození nebo jiné porušení vytyčovacího kolíku nebo pásky

Obecné

Pokud se soutěžící nebo člen týmu (včetně doprovodné posádky) chovají nesportovně, jsou neslušní nebo uráží organizátory, kolegy, konkurenty, sponzory, ničí majetek, jsou opilí nebo se chovají neslušně, mohou být diskvalifikováni ze závodu a budoucích akcí.

Pořadatel může diskvalifikovat každého soutěžícího, který se neřídí pravidly a pokyny. Pokud k tomu dojde, účastním nemá žádný nárok na vrácení startovného.

Organizátor, zaměstnanci ani kdokoliv jiný, nenese odpovědnost za nehody, zranění nebo poškození účastníků nebo jejich vozidel v průběhu akce, včetně ztráty osobních věcí a nebo za porušení jakýchkoli zákonů nebo předpisů.

Účastníci mají výhradní odpovědnost za jakékoliv zranění, ztráty, nehody, škody a újmu. Účastníci musí mít sjednané platné pojištění proti škodám způsobené třetí osobou. Všem účastníkům se doporučuje, aby si zřídili pojištění na nehody a zranění.